MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Woudsepoldergemaal

De Woudschepolder, die in de 12e en 13e eeuw is ontgonnen, bestaat voornamelijk uit veengrond. Bij de ontginning werd gebruik gemaakt van natuurlijk veenwatertjes. Toen de veenbodem als gevolg van de bemaling inklonk, vestigden de bewoners zich op de hoger gelegen kleigrond die in de pré-Romeinse tijd was afgezet in het oosten en het zuiden van de polder. Op deze kleibanen werd overigens al in het begin van onze jaartelling gewoond. Deze hoger liggende kleibanen zijn nog steeds in te ontdekken. Bij de aanleg van de snelweg A4 zijn tenminste drie inheemse boerderijen uit die periode opgegraven. Ook het kerkdorp 't Woudt ligt op een kleibaan.

Het gemaal 

Het gemaal van de Woudsepolder staat "verstopt" achter de snelweg A4, vlakbij het gemaal van de Harnaschpolder. Beide gemalen lozen in de Harnaschwatering. Het oude gemaal is in 2010 vervangen door een modern, geautomatiseerd gemaal volgens het tegenwoordig gangbare ontwerp (met sedum dakbedekking).

Het oude gemaal

Het oude gemaal stond op enkele tientallen meters afsfstand en verving een windmolen. Op het eenvoudige gebouw stond in de gevel te lezen: "Eensgezindheid". Deze naam staat ook op het gemaal van de Harnaschpolder. In 1918 is hier een stoomgemaal aanwezig geweest, dat in 1942 geëlektrificeerd is. 

Wanneer je binnen keek bij het gemaal valt onmiddellijk op hoe netjes en verzorgd de ruimtes zijn. Hier in het gemaal van de Woudsepolder is dat goed te zien. De oorspronkelijke pompinstallatie is donker-groen geverfd. De elektrische installatie daarentegen in blauw.


De elektrische aandrijving


Het watergedeelte

Kleine windmolens in de polder

In de weilanden van Midden-Delfland staan nog enkele kleine metalen windmolens die poldersloten tussen de weilanden extra bemalen en wateruitlaten in een naburige sloot. Vaak is er een mechanische  constructie aangebracht die ervoor zorgt dat het malen automatisch stopt als het gewenste peil in de poldersloot is bereikt. 
Deze windmolen (rechts) in de Woudsepolder (langs het fietspad naar de Lotsweg) heeft versterking gekregen van een klein elektrisch gemaaltje, dat bij gebrek aan wind of te veel water in de polder mee kan helpen. 

ABCDelfland

ABCDelfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland en bevat een pakket maatregelen om wateroverlast in het Delflandgebied zoveel mogelijk te beperken. Het omvat o.a. het verbreden van boezemwateren om doorstroming naar boezemgemalen te verbeteren, vergroting van de capaciteit van deze boezemgemalen en de aanleg van tijdelijke waterbergingen. In een deel van de Woudsepolder is zo'n waterberging aangelegd waar in geval van wateroverlast maximaal 800.000 m3 water kan worden opgevangen. De waterberging ligt evenwijdig aan het boezemwater de Zweth.

Meer details op de pagina van de Woudse polder waterberging.


Vanaf de Zweth, gezicht over de Woudsepolder

24 december 2013